vrijdag 22 september 2017

Eenvoudige Pop-up / Simple Pop-up


Hey, hey!

Zoals beloofd een uitleg voor een eenvoudig pop-upmechanisme. De producten en hulpmiddelen waar ik naar verwijs, zijn producten van Stampin' Up! Deze uitleg gaat alleen over het mechanisme, je kunt het versieren zo je wilt het principe is hetzelfde.

As promised a tutorial on a simple pop-up mechanism. The products and tools I refer to are Stampin' UP!'s. This tutorial is about the mechanism only. You can decorate it in any way you wish, the principle of the mechanism is the same.

Snijd een strook papier van 21 x 6 cm. Met de lange zijde boven, rillen op 5 / 10 / 15 / 20 cm. Met de korte zijde boven, rillen op 1 cm.

Cut a strip of cardstock of 21 x 6 cm (8-⅜" x 2-⅜"). With the long side at the top, score at 5 / 10 / 15 / 20 cm (2" / 4" / 6" / 8"). With the short side at the top, score at 1 cm (⅜").

Vouw alle rillijnen en vouw ze goed na met je vouwbeen. Snijd twee stukken van de lange 1cm strook af, zoals te zien is in foto 1. Plak Fast Fuse op de overblijvende stroken. Tip: eerst plakken en daarna knippen. Knip de hoeken heel scherp in, zoals in de foto. Dit is belangrijk om alles goed te laten passen.

Fold all score lines and burnish them well with your bone folder. Cut off two sections of the long 1cm (⅜") strip as shown in picture 1. Adhere Fast Fuse to the remaining 1 cm (⅜") strips. Tip: adhere Fast Fuse before cutting. Cut away corners at a very acute angle, as shown. This is important for a proper fit.


Je kunt de hoogte en de breedte aanpassen. Bij de piggy-kaart heb ik een hekje op het mechanisme geplakt, het mechanisme zelf is lager zodat het lijkt op gras. Bij de vissenkaart heb ik de hele hoogte van het mechanisme gebruikt. Tip: versier de binnenkant ook, anders ziet het er vreemd uit als je van bovenaf in de kaart kijkt.
Let erop dat je het mechanisme en de versiering niet te hoog maakt, de pop-up steekt anders uit de kaart wanneer die dichtgevouwen is. Altijd even proberen, voordat je iets vastplakt.

You can alter the height and width. For the piggy card I have adhered a gate onto the mechanism, which is made lower to resemble grass. In the fish card I have decorated the full height of the mechanism. Tip: decorate the inside as well, otherwise it will look odd when you look into the card from above.
Be careful not to make the mechanism and decorations too high, the pop-up will be visible outside the card when closed. Always try it out first, before adhering anything.

Verwijder de achterkant van de Fast Fuse van de plakstrook aan korte kant en plak het mechanisme in elkaar. (Foto 2)

Remove the Fast Fuse backing from the tab on the short side and stick the mechanism together. (Picture 2.)Snijd een sjabloon van 5 x 5 cm dat helpt te bepalen waar je het mechanisme op de kaart moet plakken. (Het vierkantje in foto 3.) Meet vanaf de bodem van de kaart ongeveer 3 cm af en markeer dit met een dun potloodpuntje. De punt gum je later weg. Leg het sjabloontje langs de rillijn, met de punt beneden op de markering. Trek dan een dunne potloodlijn rechtsboven langs het sjabloontje. Deze lijn geeft aan waar het mechanisme komt. (Foto 3)

Cut a template measuring 5 x 5 cm (2" x 2") to determine where to attach the mechanism to the card. (The square in picture 3.) Measure about 3 cm (1-3/16" and if you don't like fiddly measurements: somewhere slightly shorter than 1-¼") from the bottom of the card and mark this point with a thin pencil dot. Erase the dot later. Put down the template along the fold line, lined up with your measurement at the bottom. Then draw a thin pencil line along the top right side of the template. The pencil line will be your guide. (Picture 3)Belangrijk: de twee plakstroken moeten altijd boven zitten. Verwijder de achterkant van de Fast Fuse van de plakstrook rechtsboven en plak het mechanisme langs de potloodlijn. Zorg ervoor dat de bovenste hoek goed aansluit op de rillijn. (Foto 4)

Important: keep both glue tabs at the top. Remove the Fast Fuse backing from the tab on the right and adhere the mechanism along the pencil line. Make sure you line up the top corner with the score line. (Picture 4)Vouw het mechanisme wanneer het vast zit naar rechts, verwijder de achterkant van de Fast Fuse van de andere plakstrook en vouw de kaart dicht om ook de andere kant vast te zetten. (Foto 5)

When adhered, fold down the mechanism to the right, remove the backing from the Fast Fuse of the second glue tab and fold the card closed to adhere the other side as well. (Picture 5)Veel plezier met maken van je eigen pop-upkaarten! Have fun making your own pop-up cards!
Geen opmerkingen:

Een reactie posten